设为首页  |  加入收藏
 本站首页 | 组织机构 | 政策法规 | 评估专栏 | 新闻快递 | 测试专栏 | 资料下载 | 联系我们 
现在是:
相关文章
读取内容中,请等待...
站内检索  
 
当前位置: 本站首页>>测试专栏>>正文
 
普通话必读轻声词
2016-09-20 09:10  

1

爱人 àiren

2

案子 ànzi

3

巴掌 bāzhɑnɡ

4

把子 bǎzi

5

把子 bàzi

6

爸爸 bàbɑ

7

白净 báijinɡ

8

班子 bānzi

9

板子 bǎnzi

10

帮手 bānɡshou

11

梆子bānɡzi

12

膀子bǎnɡzi

13

棒槌bànɡchui

14

棒子bànɡzi

15

包袱bāofu

16

包涵bāohan

17

包子bāozi

18

豹子bàozi

19

杯子bēizi

20

被子bèizi

21

本事běnshi

22

本子běnzi

23

鼻子bízi

24

比方bǐfɑnɡ

25

鞭子biānzi

26

扁担biǎndɑn

27

辫子biànzi

28

别扭bièniu

29

饼子bǐnɡzi

30

拨弄bōnonɡ

31

脖子bózi

32

簸箕bòji

33

补丁bǔdinɡ

34

不由得bùyóude

35

不在乎bùzàihu

36

步子bùzi

37

部分bùfen

38

裁缝cáifenɡ

39

财主cáizhu

40

苍蝇cānɡyinɡ

41

差事chāishi

42

柴火cháihuo

43

肠子chánɡzi

44

厂子chǎnɡzi

45

场子chǎnɡzi

46

车子chēzi

47

称呼chēnɡhu

48

池子chízi

49

尺子chǐzi

50

虫子chónɡzi

51

绸子chóuzi

52

除了chúle

53

锄头chútou

54

畜生chùshenɡ

55

窗户chuānɡhu

56

窗子chuānɡzi

57

锤子chuízi

58

刺猬cìwei

59

凑合còuhe

60

村子cūnzi

61

耷拉dālɑ

62

答应dāyinɡ

63

打扮dǎbɑn

64

打点dǎdiɑn

65

打发dǎfɑ

66

打量dǎliɑnɡ

67

打算dǎsuɑn

68

打听dǎtinɡ

69

大方dàfɑnɡ

70

大爷dàye

71

大夫dàifu

72

带子dàizi

73

袋子dàizi

74

耽搁dānɡe

75

耽误dānwu

76

单子dānzi

77

胆子dǎnzi

78

担子dànzi

79

刀子dāozi

80

道士dàoshi

81

稻子dàozi

82

灯笼dēnɡlonɡ

83

提防dīfɑnɡ

84

笛子dízi

85

底子dǐzi

86

地道dìdɑo

87

地方dìfɑnɡ

88

弟弟dìdi

89

弟兄dìxionɡ

90

点心diǎnxin

91

调子diàozi

92

钉子dīnɡzi

93

东家dōnɡjiɑ

94

东西dōnɡxi

95

动静dònɡjinɡ

96

动弹dònɡtɑn

97

豆腐dòufu

98

豆子dòuzi

99

嘟囔dūnɑnɡ

100

肚子dǔzi

101

肚子dùzi

102

缎子duànzi

103

对付duìfu

104

对头duìtou

105

队伍duìwu

106

多么duōme

107

蛾子ézi

108

儿子érzi

109

耳朵ěrduo

110

贩子fànzi

111

房子fánɡzi

112

份子fènzi

113

风筝fēnɡzhenɡ

114

疯子fēnɡzi

115

福气fúqi

116

斧子fǔzi

117

盖子ɡàizi

118

甘蔗ɡānzhe

119

杆子ɡānzi

120

杆子ɡǎnzi

121

干事ɡànshi

122

杠子ɡànɡzi

123

高粱ɡāoliɑnɡ

124

膏药ɡāoyɑo

125

稿子ɡǎozi

126

告诉ɡàosu

127

疙瘩ɡēdɑ

128

哥哥ɡēɡe

129

胳膊ɡēbo

130

鸽子ɡēzi

131

格子ɡézi

132

个子ɡèzi

133

根子ɡēnzi

134

跟头ɡēntou

135

工夫ɡōnɡfu

136

弓子ɡōnɡzi

137

公公ɡōnɡɡonɡ

138

功夫ɡōnɡfu

139

钩子ɡōuzi

140

姑姑ɡūɡu

141

姑娘ɡūniɑnɡ

142

谷子ɡǔzi

143

骨头ɡǔtou

144

故事ɡùshi

145

寡妇ɡuǎfu

146

褂子ɡuàzi

147

怪物ɡuàiwu

148

关系ɡuānxi

149

官司ɡuānsi

150

罐头ɡuàntou

151

罐子ɡuànzi

152

规矩ɡuīju

153

闺女ɡuīnü

154

鬼子ɡuǐzi

155

柜子ɡuìzi

156

棍子ɡùnzi

157

锅子ɡuōzi

158

果子ɡuǒzi

159

蛤蟆hámɑ

160

孩子háizi

161

含糊hánhu

162

汉子hànzi

163

行当hánɡdɑnɡ

164

合同hétonɡ

165

和尚héshɑnɡ

166

核桃hétɑo

167

盒子hézi

168

红火hónɡhuo

169

猴子hóuzi

170

后头hòutou

171

厚道hòudɑo

172

狐狸húli

173

胡琴húqin

174

糊涂hútu

175

皇上huánɡshɑnɡ

176

幌子huǎnɡzi

177

胡萝卜húluóbo

178

活泼huópo

179

火候huǒhou

180

伙计huǒji

181

护士hùshi

182

机灵jīlinɡ

183

脊梁jǐliɑnɡ

184

记号jìhɑo

185

记性jìxinɡ

186

夹子jiāzi

187

家伙jiāhuo

188

架势jiàshi

189

架子jiàzi

190

嫁妆jiàzhuɑnɡ

191

尖子jiānzi

192

茧子jiǎnzi

193

剪子jiǎnzi

194

见识jiànshi

195

毽子jiànzi

196

将就jiānɡjiu

197

交情jiāoqinɡ

198

饺子jiǎozi

199

叫唤jiàohuɑn

200

轿子jiàozi

201

结实jiēshi

202

街坊jiēfɑnɡ

203

姐夫jiěfu

204

姐姐jiějie

205

戒指jièzhi

206

金子jīnzi

207

精神jīnɡshen

208

镜子jìnɡzi

209

舅舅jiùjiu

210

橘子júzi

211

句子jùzi

212

卷子juànzi

213

咳嗽késou

214

客气kèqi

215

空子kònɡzi

216

口袋kǒudɑi

217

口子kǒuzi

218

扣子kòuzi

219

窟窿kūlonɡ

220

裤子kùzǐ

221

快活kuàihuo

222

筷子kuàizi

223

框子kuànɡzi

224

困难kùnnɑn

225

阔气kuòqi

226

喇叭lǎbɑ

227

喇嘛lǎmɑ

228

篮子lánzi

229

懒得lǎnde

230

浪头lànɡtou

231

老婆lǎopo

232

老实lǎoshi

233

老太太lǎotɑitɑi

234

老头子lǎotóuzi

235

老爷lǎoye

236

老子lǎozi

237

姥姥lǎolɑo

238

累赘léizhui

239

篱笆líbɑ

240

里头lǐtou

241

力气lìqi

242

厉害lìhɑi

243

利落lìluo

244

利索lìsuo

245

例子lìzi

246

栗子lìzi

247

痢疾lìji

248

连累liánlei

249

帘子liánzi

250

凉快liánɡkuɑi

251

粮食liánɡshi

252

两口子liǎnɡkǒuzi

253

料子liàozi

254

林子línzi

255

翎子línɡzi

256

领子lǐnɡzi

257

溜达liūdɑ

258

聋子lónɡzi

259

笼子lónɡzi

260

炉子lúzi

261

路子lùzi

262

轮子lúnzi

263

萝卜luóbo

264

骡子luózi

265

骆驼luòtuo

266

妈妈māmɑ

267

麻烦máfɑn

268

麻利máli

269

麻子mázi

270

马虎mǎhu

271

码头mǎtou

272

买卖mǎimɑi

273

麦子màizi

274

馒头mántou

275

忙活mánɡhuo

276

冒失màoshi

277

帽子màozi

278

眉毛méimɑo

279

媒人méiren

280

妹妹mèimei

281

门道méndao

282

眯缝mīfenɡ

283

迷糊míhu

284

面子miànzi

285

苗条miáotiɑo

286

苗头miáotou

287

名堂mínɡtɑnɡ

288

名字mínɡzi

289

明白mínɡbɑi

290

蘑菇móɡu

291

模糊móhu

292

木匠mùjiɑnɡ

293

木头mùtou

294

那么nàme

295

奶奶nǎinɑi

296

难为nánwei

297

脑袋nǎodài

298

脑子nǎozi

299

能耐nénɡnɑi

300

你们nǐmen

301

念叨niàndɑo

302

念头niàntou

303

娘家niánjiɑ

304

镊子nièzi

305

奴才núcɑi

306

女婿nǚxu

307

暖和nuǎnhuo

308

疟疾nüèji

309

拍子pāizi

310

牌楼páilou

311

牌子páizi

312

盘算pánsuɑn

313

盘子pánzi

314

胖子pànɡzi

315

狍子páozi

316

盆子pénzi

317

朋友pénɡyou

318

棚子pénɡzi

319

脾气píqi

320

皮子pízi

321

痞子pǐzi

322

屁股pìɡu

323

片子piānzi

324

便宜piányi

325

骗子piànzi

326

票子piàozi

327

漂亮piàoliɑnɡ

328

瓶子pínɡzi

329

婆家pójiɑ

330

婆婆pópo

331

铺盖pùɡɑi

332

欺负qīfu

333

旗子qízi

334

前头qiántou

335

钳子qiánzi

336

茄子qiézi

337

亲戚qīnqi

338

勤快qínkuɑi

339

清楚qīnɡchu

340

亲家qìnɡjiɑ

341

曲子qǔzi

342

圈子quānzi

343

拳头quántou

344

裙子qúnzi

345

热闹rènào

346

人家rénjiɑ

347

人们rénmen

348

认识rènshi

349

日子rìzi

350

褥子rùzi

351

塞子sāizi

352

嗓子sǎnɡzi

353

嫂子sǎozi

354

扫帚sàozhou

355

沙子shāzi

356

傻子shǎzi

357

扇子shànzi

358

商量shānɡliɑnɡ

359

上司shànɡsi

360

上头shànɡtou

361

烧饼shāobinɡ

362

勺子sháozi

363

少爷shàoye

364

哨子shàozi

365

舌头shétou

366

身子shēnzi

367

什么shénme

368

婶子shěnzi

369

生意shēnɡyi

370

牲口shēnɡkou

371

绳子shénɡzi

372

师父shīfu

373

师傅shīfu

374

虱子shīzǐ

375

狮子shīzǐ

376

石匠shíjiɑnɡ

377

石榴shíliu

378

石头shítou

379

时候shíhou

380

实在shízɑi

381

拾掇shíduo

382

使唤shǐhuɑn

383

世故shìɡu

384

似的shìde

385

事情shìqinɡ

386

柿子shìzi

387

收成shōuchenɡ

388

收拾shōushi

389

首饰shǒushi

390

叔叔shūshu

391

梳子shūzi

392

舒服shūfu

393

舒坦shūtɑn

394

疏忽shūhu

395

爽快shuǎnɡkuɑi

396

思量sīliɑnɡ

397

算计suànji

398

岁数suìshu

399

孙子sūnzi

400

他们tāmen

401

它们tāmen

402

她们tāmen

403

台子táizi

404

太太tàitɑi

405

摊子tānzi

406

坛子tánzi

407

毯子tǎnzi

408

桃子táozi

409

特务tèwu

410

梯子tīzi

411

蹄子tízi

412

挑剔tiāoti

413

挑子tiāozi

414

条子tiáozi

415

跳蚤tiàozɑo

416

铁匠tiějiɑnɡ

417

亭子tínɡzi

418

头发tóufɑ

419

头子tóuzi

420

兔子tùzi

421

妥当tuǒdɑnɡ

422

唾沫tuòmo

423

挖苦wāku

424

娃娃wáwɑ

425

袜子wàzi

426

晚上wǎnshɑnɡ

427

尾巴wěibɑ

428

委屈wěiqu

429

为了wèile

430

位置wèizhi

431

位子wèizi

432

蚊子wénzi

433

稳当wěndɑnɡ

434

我们wǒmen

435

屋子wūzi

436

稀罕xīhɑn

437

席子xízi

438

媳妇xífu

439

喜欢xǐhuɑn

440

瞎子xiāzi

441

匣子xiázi

442

下巴xiàbɑ

443

吓唬xiàhu

444

先生xiānshenɡ

445

乡下xiānɡxiɑ

446

箱子xiānɡzi

447

相声xiànɡshenɡ

448

消息xiāoxi

449

小伙子xiǎohuǒzi

450

小气xiǎoqi

451

小子xiǎozi

452

笑话xiàohuɑ

453

谢谢xièxie

454

心思xīnsi

455

星星xīnɡxinɡ

456

猩猩xīnɡxinɡ

457

行李xínɡli

458

性子xìnɡzi

459

兄弟xiōnɡdi

460

休息xiūxi

461

秀才xiùcɑi

462

秀气xiùqi

463

袖子xiùzi

464

靴子xuēzi

465

学生xuéshenɡ

466

学问xuéwen

467

丫头yātou

468

鸭子yāzi

469

衙门yámen

470

哑巴yǎbɑ

471

胭脂yānzhi

472

烟筒yāntonɡ

473

眼睛yǎnjinɡ

474

燕子yànzi

475

秧歌yānɡɡe

476

养活yǎnɡhuo

477

样子yànɡzi

478

吆喝yāohe

794

妖精yāojinɡ

480

钥匙yàoshi

481

椰子yēzi

482

爷爷yéye

483

叶子yèzi

484

一辈子yībèizi

485

衣服yīfu

486

衣裳yīshɑnɡ

487

椅子yǐzi

488

意思yìsi

489

银子yínzi

490

影子yǐnɡzi

491

应酬yìnɡchou

492

柚子yòuzi

493

冤枉yuānwɑnɡ

494

院子yuànzi

495

月饼yuèbinɡ

496

月亮yuèliɑnɡ

497

云彩yúncɑi

498

运气yùnqi

499

在乎zàihu

500

咱们zánmen

501

早上zǎoshɑnɡ

502

怎么zěnme

503

扎实zhāshi

504

眨巴zhǎbɑ

505

栅栏zhàlɑn

506

宅子zháizi

507

寨子zhàizi

508

张罗zhānɡluo

509

丈夫zhànɡfu

510

帐篷zhànɡpenɡ

511

丈人zhànɡren

512

帐子zhànɡzi

513

招呼zhāohu

514

招牌zhāopɑi

515

折腾zhētenɡ

516

这个zhèɡe

517

这么zhème

518

枕头zhěntou

519

镇子zhènzi

520

芝麻zhīmɑ

521

知识zhīshi

522

侄子zhízi

523

指甲zhǐjiɑ

524

指头zhǐtou

525

种子zhǒnɡzi

526

珠子zhūzi

527

竹子zhúzi

528

主意zhǔyi

529

主子zhǔzi

530

柱子zhùzi

531

爪子zhuǎzi

532

转悠zhuànyou

533

庄稼zhuānɡjiɑ

534

庄子zhuānɡzi

535

壮实zhuànɡshi

536

状元zhuànɡyuɑn

537

锥子zhuīzi

538

桌子zhuōzi

539

字号zìhɑo

540

自在zìzɑi

541

粽子zònɡzi

542

祖宗zǔzonɡ

543

嘴巴zuǐbɑ

544

作坊zuōfɑnɡ

545

琢磨zuómo

上一条:汉字应用水平测试应试人须知
已是尾条
关闭窗口

Copyright © 2016 上外贤达学院语言文字工作网. Cn All Rights Reserved

虹口校区:上海市虹口区东体育会路390号 总机:51278000 | 崇明校区:上海市崇明县东滩大道999号 总机:39665000